Ännu ett år

[lang_en]2007 is coming to it’s end and it has been a spectacular and interesting year and I know 2008 will be even more spectacular :)[/lang_en]
[lang_sv]2007 närmar sig sitt slut och det har varit ett spektakulärt och intressant år och jag vet att 2008 kommer att bli ännu mer spektakulärt :)[/lang_sv]
(mer…)

No comments

Det är jul…

[lang_en]…to celebrate this and my birthday, which happens to be today, I have decided that from today until the end of christmas day, CET, there will be a special discount on @stash. During this week the already low price will be reduced with 20% so if you have been thinking about buying a license, now is a very good opportunity.

Head on over to the store and buy your license while this offer lasts…with the start of 2008 I will be making a small adjustment on the price tag for @stash in USD due to a falling exchange rate, unless it improves by then.

Buy your @stash license…[/lang_en]
[lang_sv]…och för att fira det och min födelsedag, som råkar vara i dag, har jag bestämt mig för att erbjuda en julrabatt på @stash från och med i dag till och med juldagskvällens slut, svensk tid. Under den här veckan kommer det redan låga priset att sänkas med ytterligare 20% så om du har funderat på att köpa en licens kommer nu ett ypperligt tillfälle.

Gå till min affär och köp din licens innan erbjudandet försvinner…när 2008 börjar så kommer jag att göra en liten justering på priset iför @stash i dollar pga. sjunkande dollarkurs, ome den inte hinner återhämta sig.

Köp en licens för @stash…[/lang_sv]

No comments

Någoting nytt…

[lang_en]…is growing on my Mac and is almost ready for release. It is a new plugin for RapidWeaver, and the first page style type plugin I am going to make available to the public. Before I release it I would like a few brave persons who are good at hunting bugs and giving feedback to try it out by participating in a private beta.

But before you jump the gun and send me an email asking to be part of the beta there is one small prerequisite to be choosen. This new plugin has been used for several pages on my site ever since the new design went live. It’s actually one of the most used page styles in the RapidWeaver project for this site. So to be part in the betatest you have to name one page on my site that is created using this new plugin. If you can also guess the name of the plugin your place on the list is rock-solid 🙂

The plugin will be ready for betatest within a week so start figuring out where it has been used and send me an email.[/lang_en]
[lang_sv]…växer på min Mac och är snart färdigt att släppas. Det är ett nytt plugin för RapidWeaver, och det första pluginet som jag tänker släppa publikt som är en ”sidtyp”. Men innan jag släpper det så skulle jag vilja ha några tappra själar som är bra på att jaga buggar och ge återkoppling att pröva det i en privat beta.

Men innan du trycker på knappen och skickar ett mail till mig och ber att få vara med i betatesten så är det en liten sak som krävs för att få vara med. Det här nya pluginet har använts på ett flertal av sidorna på min hemsida ända sedan den fick det nya utseendet. Det är faktiskt en av dom mest använda sidtyperna i RapidWeaver projektet för den min hemsida. Så för att få vara med i betatesten vill jag att du anger namnet på en sida som har skapats med det här pluginet. Kan du dessutom gissa namnet så kommer du definitivt med 🙂

Pluginet kommer att vara klart för betatest inom en vecka så börja gissa vilken/vilka sidor som det gäller och skicka ett mail till mig.[/lang_sv]

Comments (6)

@stash v1.2

[lang_en]Today I have released a new version of @stash. This is the first of a few planned future updates and a free update for all registered users.

This release is focused on improving the UI in @stash and thus it doesn’t contain any major groundbreaking features. But it is still a good upgrade to the previous version because the item handling has seen a significant improvment…you can now opt to manually sort your items.

Changes in v1.2:

 • Right-clicking on an item in the sourcelist now selects the item if it wasn’t selected before.
 • The right-hand part of the main view now has a splitview so you can resize the comment/code fields to suite your needs.
 • Automatic sorting of the items is now an option that can be disabled. This means that you can now manually reorder the items as you wish.

If you have come this far without grabbing your copy, go and download it now!

PS: Now i’m off to implement something ”smart”. DS.[/lang_en]
[lang_sv]I dag har jag släppt en ny version av @stash. Det här är den första av ett antal planerade uppdateringar och en fri uppdatering för alla registrerade användare.

Den här versionen är fokuserad på att förbättra användargränssnittet i @stash och innehåller således inga nya fantastiska finesser. Men det är ändå en bra uppdatering eftersom hanteringen av objekten har fått en väsentlig förbättring…du kan nu välja att manuellt sortera dina objekt.

Nyheter i v1.2

 • Höger-klicka på ett objekt i listan markerar nu objektet om det inte var markerat förut.
 • The högra delen av huvudfönstret har fått en ”splitview” så nu går det att ändra storlek på kommentars-/kodfältet så att det passar dig.
 • Automatisk sortering av listan är nu konfigurerbart så att det går att stänga av. Det betyder att det nu går att manuellt sortera objekten som du vill.

Om du har kommit så här långt utan att ladda hem ditt exemplar, gå och gör det nu!

PS: Nu ska jag iväg och implementera någonting ”smart”. DS.[/lang_sv]

No comments

High-Light v1.2

[lang_en]After a much too long time residing on my iBook I have finally had time to prepare a new version of High-Light.

Here is the full list of changes:

 • source-highlight v2.8 bundled inside the plugin.
 • Linenumbers can now be padded with either spaces (default) or zeros when source-highlight >= v2.8 is used
 • User manual now available @ Google docs

I have also moved the user manual over to Google Docs. This is something that I will do for all my free plugins. Not only will it make it easier for me to update but if there is anyone else who has ideas for what should be in the manual they can be added as authors if the want.

Go grab your copy now. [/lang_en]
[lang_sv]Efter att ha legat alldeles för länge i min iBook har jag idag släppt en ny version av High-Light.

Här är hela listan på förändringar:

 • source-highlight v2.8 ingår i plugin:et.
 • Radnummer kan nu fyllas med antingen mellanslag (standard) eller nollor, om source-highlight >= v2.8 används.
 • Användarmanualen finns nu på Google docs och är tillgänglig från ”Help…” menyn i High-Light.

Jag har också laddat upp användarmanualen på Google Docs. Det är någonting som jag kommer att göra för alla mina fria plugins. Förutom att det kommer att göra det enklare för mig att uppdatera så kan andra tillåtas att uppdatera dokumentet om dom har idéer på vad som kan stå i det.

Gå och hämta din kopia nu.[/lang_sv]

No comments

Två veckor senare…

[lang_en]It has now been two weeks since I released @stash v1.1. At the same time I also changed the look on my website both by using a new theme and restructuring the layout and content of my site. Most of the restructuring should be smooth as I have tried to redirect all old url’s to the new ones. Looking back at this week I have learned a few things, especially about browser compatibility. But mostly everything has gone smoothly so far.

Regarding @stash there were a few minor issues with the new license generator for @stash that I deployed which creates the licensefile automatically when the customer has completed the transaction with PayPal during the first day. But since that was fixed it has been running smoothly as far as I know.

The new website has also experienced a few quirks, and I want to thank those who have contacted me about the problems. Some things I can ”blame” on the fact that all the redesign was done without having access to the net when I was working on the design so I had to do most of the coding ”blindly”. But some issues has been with different behaviour between browsers, OmniWeb and Opera beeing the ones that had some problems. There are still a few things missing from the site but I will add that bit by bit during the next week(s).[/lang_en]
[lang_sv]Det har nu gått två veckor sedan jag släppte @stash v1.1. Samtidigt passade jag på att ändra designen på min hemsida, både genom att byta tema och ändra strukturen på hemsidan. Det mesta av ändringarna borde vara transparenta för användarna då jag har försökt att göra redirect på dom gamla länkarna till dom nya platserna.

När det gäller @stash så hade jag några mindre problem med den nya licensgeneringen som jag hade satt upp för att generera en licensfil så fort PayPal bekräftat transaktionen. Efter att jag har fixat dessa problem så har allt flutit på bra så vitt jag kan se.

Den nya hemsidan har också haft sin beskärda del av små problem, och jag vill tacka alla dom som har påpekat problemen. En del av problemen kan jag ”skylla på” att jag har gjort det mesta av jobbet utan att ha kontakt med nätet. Men en del problem har berott på att vissa webläsare beter sig lite olika, OmniWeb och Opera är dom webläsare som har haft lite problem. Det är fortfarande en del saker som saknas från hemsidan men jag kommer att försöka fixa det bit för bit under dom närmsta veckorna.[/lang_sv]

No comments

Exempel på hur du kan använda @stash

[lang_en]For those who want to know how you can use @stash in your RapidWeaver project but do not know where to start I have put some real-life examples up for download. I have started with two simple examples, one that imports some content onto a styled textarea and one that creates a small donation page using Collage where I keep the PayPal button code in @stash items so I can easily change them. I will be adding more advanced examples later that will show you how you can use @stash to really save time when you are making changes to a commonly used piece of code.

To look at these examples head on over to the @stash Example page and grab the ones you want.[/lang_en]
[lang_sv]För den som undrar hur man kan använda @stash i sitt RapidWeaver projekt men som inte vet var man ska börja har jag lagt upp några riktiga exempel som går att ladda hem. Till att börja med har jag lagt upp två enkla exempel, ett som importerar lite kod till en textsida och ett som skapar en enkel donationssida med hjälp av Collage där koden för PayPal knapparna har sparats i @stash så att dom enkelt kan uppdateras. Jag kommer att lägga upp mer avancerade exempel längre fram som visar hur du kan använda @stash för att verkligen spara tid när du behöver ändra kod som du använder på många ställen på hemsidan.

För att ladda hem och titta på dessa exempel går du till den här sidan.[/lang_sv]

No comments

Dags för en ny look och @stash v1.1

[lang_en]Today it is time for the unveiling of two things, a new look for my website and the release of @stash v1.1. This means that it is now possible to purchase a license for @stash and start using all it’s features for an unlimited time. And I can go back and start planning for new exciting features 🙂

The license generation for @stash is automated and you should recieve a license shortly after you have completed the transaction with PayPal. But since this is a brand new setup for me there could be some slight disturbances during the first days. If you have completed a transaction and you haven’t recieved a license within a few hours (don’t forget to check your spamfolder just incase) please contact me by mail and I will look into it. I will usually respond within 24 hours but sometimes it may take a little longer, especially if you are located outside of Europe and it is a weekend.[/lang_en]
[lang_sv]I dag är det dags att avtäcka två saker, ett nytt utseende för min hemsida och den skarpa versionen av @stash v1.1. Det betyder att det nu är möjligt att köpa en licens för @stash och börja använda alla funktioner för en obegränsad tid. Det betyder också att jag kan börja planera för nya intressanta funktioner 🙂

Genereringen av licensen för @stash är automatiserad och du bör få din licens strax efter att du har slutfört transaktionen med PayPal. Men eftersom det här är en helt ny konfiguration så kan det vara lite driftstörningar första tiden. Om du har slutfört en transaktion och inte fått någon licens inom ett par timmar (glöm inte att kolla i din spam-katalog för säkerhetsskull) kontakta då mig via mail så ska jag kolla upp det. I normala fall så svarar jag inom 24 timmar men ibland kan det ta lite längre tid, speciellt om du befinner dig utanför Europa och det är helg.[/lang_sv]

No comments

Min WordPressinstruktion och WordPress 2.3

[lang_en]Today I took some time and made a test with WordPress 2.3 and my RapidWeaver tutorial that integrates your blog with RapidWeaver. The good news is that you don’t need to make any changes at all to use my tutorial 🙂

The bad news is that WordPress 2.3 is broken 🙁
and although the patch was produced 3 weeks ago, and is supposed to be included in 2.3.1 it still hasn’t been fixed in public…[/lang_en]
[lang_sv]I dag spenderade jag lite tid att testa min instruktion för att integrera en WordPress blogg med RapidWeaver med den senaste versionen, 2.3. Den goda nyheten är att ni inte behöver göra några uppdateringar för att det ska fungera 🙂

Den dåliga nyheten är att WordPress 2.3 inte fungerar some den ska 🙁
och fast en fix har funnits i 3 veckor, och ska ingå i 2.3.1, så har det inte fixats i den version du just nu kan ladda hem…[/lang_sv]
(mer…)

No comments

Den "sista" betan av @stash v1.1

[lang_en]Today i’m posting the ”last” @stash v1.1 release candidate before hitting the button to create the final version later this month. You should also keep an eye open here for a special announcement that may pop up here soon…

You can download the latest version here:
Stash_v1.1RC4.dmg.zip[/lang_en]
[lang_sv]I dag har jag lagt upp den ”sista” betan av @stash v1.1 innan det är dags att trycka på knappen som skapar den skarpa versionen senare den här månaden. Ni bör också hålla ögonen öppna för något speciellt som kan poppa upp här snart…

Ni kan ladda hem den senaste versionen här:
Stash_v1.1RC4.dmg.zip[/lang_sv]

No comments